Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

      Co to jest?
DDOSTAWA PALIWA w 2010 roku

Płońsk: DOSTAWA PALIWA w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 14952 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku , ul. Rutkowskiego 16, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6623244, faks 023 6622716.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PALIWA w 2010 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa - 20000 litrów oleju napędowego - 2500 litrów paliwa bezołowiowego do samochodów Komendy Powiatowej PSP w Płońsku, ul. Rutkowskiego 16..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5.1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 5.1.3 Znajdujących się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5.1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5.1.5 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana odbędzie się w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, 6.1.2 Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, 6.1.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zał. Nr 3 do SIWZ) - wypełnione podpisane przez wykonawcę. 6.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.2.2 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 6.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.2.4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa Zamówień Publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ, 6.2.5Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kppspplonsk.binp.info.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku 09 - 100 Płońsk, ul. Rutkowskiego 16.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2010 godzina 09:30, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku 09 - 100 Płońsk, ul. Rutkowskiego 16 SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

SIWZ na paliwo 2010.pdf

(Zał.1 - Druk ofertowy).pdf

(Zał.2 - Formularz cenowy).pdf

(Zał.3 - Oświadczenie art 24).pdf

(Zał.4 - Wzór umowy na paliwo.rtf).pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2380
Wprowadzony przez: Antoni Czapski
Data opublikowania: 2010-01-19 05:56:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-01-19 06:05:42 Antoni Czapski
Publikacja artykułu